Regulamin

REGULAMIN OBIEKTU

REGULAMIN OSRODKA PEREŁKA

Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Ośrodka Perełka (zwanego dalej „Ośrodkiem”). Przebywanie na terenie Ośrodka oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie www.perelkacisna.pl oraz w recepcji Ośrodka.


DOBA HOTELOWA


1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00 i trwa do godziny 11.00 dnia następnego.

2. Pokój/domek w Ośrodku wynajmowany jest na doby.

3. W dniu przybycia najmując pokój/domek Gość zobowiązany jest określić czas pobytu. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Ośrodka powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju/domku.

4. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości, przy czym zastrzega, że konieczna może być zmiana wynajmowanego pokoju/domku.

5. Opłata za pobyt pobierana jest z góry w dniu przyjazdu Gościa w chwili zakwaterowania, z uwzględnieniem wpłaconego zadatku.


REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

2. Gość Ośrodka nie może przekazywać pokoju/domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

3. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli w terminie 3 dni od daty złożenia rezerwacji dokonana zostanie przedpłata w wysokości 40% wartości pobytu. Brak wpłaty zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.

4. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka lub Gościa albo szkodę na osobie Gości, pracowników Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku.


USŁUGI

1. Ośrodek Perełka ma obowiązek zapewnić Gościom:

- warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku

- profesjonalną i rzetelną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku,

- bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, a także ochronę danych osobowych Gości.

- profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Ośrodku

- sprawną pod względem technicznym obsługę; w przypadku wystąpienia usterek niemożliwych do usunięcia natychmiastowo, dołożyć wszelkich starań, aby dokonać zamiany pokoju lub w inny sposób złagodzić powstałe niedogodności

- sprzątanie w pokoju/domku i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub wymagają tego uzasadnione okoliczności. Przy czym sprzątanie w pokoju/domku odbywa się na wyraźne życzenie Gościa


2. Dodatkowo na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi

- udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą

- przechowywanie bagażu w terminie zameldowania Gościa w Ośrodku, Ośrodek może odmówić przyjęcia rzeczy nie mających cech bagażu osobistego


3. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję.


4. Parkowanie samochodu/autokaru jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Za parking nie pobiera się opłat.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Gość Ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz zachowywania się zgodnie z powszechnymi normami życia społecznego, nie zakłócania w żaden sposób spokojnego pobytu innych Gości oraz nieutrudniania pracy personelowi Ośrodka.

2. Gość Ośrodka ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

3. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

4. Każdorazowo opuszczając pokój/domek Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.

5. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 23.00 do 7.00, z wyjątkiem wcześniej ogłoszonych imprez organizowanych przez Ośrodek.

6. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą przebywać w pokoju od godziny 7.00 do 23.00.

7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

8. W Ośrodku, zarówno w pokojach jak i częściach wspólnych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.

9. Zachowanie Gości i innych osób korzystających z usług Hotelu nie powinno naruszać spokojnego pobytu innych Gości lub osób korzystających z usług Hotelu oraz pracy personelu. Hotel ma prawo odmówić goszczenia osoby lub świadczenia usług osobie, która zasady te wyraźnie narusza lub naruszała podczas poprzednich pobytów.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1. Gość powinien zawiadomić recepcję Ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, ani przedmiotów w nim pozostawionych.

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności spowodowane przyczynami od niego niezależnymi np. przerwy w dostawie energii, brak sygnału TV, Wi-Fi, itp.

4. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju/domku będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Ośrodek przechowa te przedmioty przez 3 miesiące ( nie dotyczy artykułów spożywczych ).

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zezwolenie na pobyt zwierząt w Ośrodku możliwe jest po zgłoszeniu tego w recepcji Ośrodka, oraz po uiszczeniu opłaty za pobyt zwierząt według obowiązującego cennika.

 

2. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień, sprzątania nieczystości, oraz wyprowadzania zwierząt na smyczy, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych Gości i personelu.

 

3. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą, oraz materialną.

 

4. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się rozpalania ognisk, grilla poza miejscami wyznaczonymi, oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów, petard, itp.